Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” informuje, że w związku z awarią w dniu 15-09-2022 r. do godz. 15:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Okulice i Wojnarowice.

W miejscowościach są podstawione zbiorniki z wodą do celów gospodarczych.

W miejscowości Okulice na placu koło przystanku.

W miejscowości Wojnarowice koło sklepu.

Zakład ponadto informuje, że po wznowieniu dostawy wody sieć zostanie przepłukana, miejscowo może wystąpić mętność wody z osadów wewnątrz sieciowych.

Za wystąpienie tych niedogodności przepraszamy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 14 września 2022 r. w miejscowościach: Okulice i Wojnarowice ok. godz. 21:45 zostaną podstawione zbiorniki z wodą do celów gospodarczych.

W miejscowości Okulice na placu koło przystanku

W miejscowości Wojnarowice koło sklepu

Za wystąpienie tych niedogodności przepraszamy

Dyrektor Zakładu GoSpodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ŚLĘŻA”

ogłasza nabór na wolne stanowisko Starszy majster budowy

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 2.  Niezbędne kwalifikacje kandydata
 3. posiada obywatelstwo polskie,
 4. posiada wykształcenie średnie z tytułem mistrza lub wyższe,
 5. minimalny staż pracy 5 lat,
 6. znajomość przepisów dotyczących poszczególnych etapów budowlanych i procesów inwestycyjnych,
 7. znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawa, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych,
 8. znajomość obsługi pakietu MS Office,
 9. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 11. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 12. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • Kwalifikacje dodatkowe:umiejętność pracy w zespole,skrupulatność i komunikatywność,,wysoka kultura osobista, obowiązkowość,bardzo dobra organizacji czasu pracy,umiejętność pracy pod presją czasu,odporność na stres,mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych w pełnym zakresie oraz przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
 1. Zakres wykonywanych zadań:

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Nadzór nad pracami związanymi z remontem, budową sieci oraz przyłączy wodociągowych
  i kanalizacyjnych.
 • Odpowiedzialność i nadzór nad podległymi pracownikami działu kanalizacji i wodociągów.
 • Udział w odbiorach robót zleconych i inwestycyjnych sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
 • Odpowiedzialność za sporządzanie protokołów odbioru technicznego przyłączy wodociągowych
  i urządzeń wodociągowych ora sieci kanalizacyjnych i urządzeń kanalizacyjnych.
 • prowadzenie kontroli zbiorników bezodpływowych instalacji ściekowo-kanalizacyjnych.
 • Sporządzanie dokumentacji  powykonawczej wykonanych robót zleconych.
 • Dokonywanie zakupów towarów i usług oraz realizację robót budowlanych zgodnie z Ustawą
  o zamówieniach publicznych.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” informuje, że w miesiącu sierpniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

IV.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • Kwestionariusz osobowy – zgodnie z załączonym wzorem;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy /referencje/ zaświadczania o zatrudnieniu/ inne dokumenty zawierające okres zatrudnienia);
 • Kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem, zgodnie z załączonym wzorem;
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem, zgodnie z załączonym wzorem;
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności na stanowisku – zgodnie
  z załączonym wzorem;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Oświadczenie o zapoznaniu się ze szczegółową informacją o przetwarzaniu danych osobowych;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej osobiście w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” ul. Czysta 7, 55-050 Sobótka, Budynek A pok. Nr 5-6 lub
za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisk  „Starszy majster budowy” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16  września 2022 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Zakładu).

Do następnego etapu naboru zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ślęża” w budynku A przy
ul. Czystej 7 w Sobótce.

Sobótka, dnia 02-09-2022 r.

Z uwagi na duży pobór wody oraz występowanie wysokich temperatur wraz z objawami suszy ZGKiM Ślęża w Sobótce zwraca się z APELEM do mieszkańców SULISTROWICZEK, o ograniczenie używania wody konsumpcyjnej do celów gospodarczych, tj.: podlewania ogródków, mycia pojazdów mechanicznych oraz napełnianie basenów.

Z uwagi na występowanie wysokich temperatur wraz z objawami suszy ZGKiM Ślęża w Sobótce zwraca się z APELEM do mieszkańców Gminy Sobótka, o ograniczenie używania wody konsumpcyjnej do celów gospodarczych, tj.: podlewania ogródków, mycia pojazdów mechanicznych oraz napełniania basenów.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora od dnia 18 lipca 2022 r. wprowadzono zmiany dotyczące przyjęć interesantów przez Pracowników:

 1. Jarosław Ciepły Główny inżynier, kierownik kontroli sieci wod. kan. w sprawie wydawania warunków przyłączenia do sieci oraz umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 2. Krzysztof Formanowski Inspektor nadzoru inwestorskiego uzgodnienia projektów,

Praca w siedzibie zakładu poniedziałek, środa i piątek w pozostałe dni tj. wtorek i czwartek praca zdalna.

Dokumenty można składać w sekretariacie zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

W związku z licznymi awariami na sieci wodociągowej w ciągu ostatnich dni lokalnie na terenie całej Gminy mogą wystąpić przebarwienia wody wynikające z hydraulicznego wzruszenia osadów wewnątrz sieciowych.

W przypadku zauważenia takiej sytuacji prosimy o kontakt z ZGKiM „Ślęża” w celu przepłukania sieci.

Informujemy, że woda pitna, która jest produkowana i dystrybuowana na terenie gminy Sobótka jest zdatna do picia i spełnia wszelkie wymagania norm pod względem składu, jakości i właściwości fizyko-chemicznych.

Woda pitna pobierana do celów bytowych przez mieszkańców gminy Sobótka jest uzdatniana, a jej próbki posiadają aktualne badania jakościowe, które dopuszczają wykorzystywanie jej do celów spożywczych przez ludzi.

W sytuacji powstałych problemów z jakością wody to na przedsiębiorstwie wodociągowym spoczywa obowiązek do natychmiastowego powiadomienia odbiorców o złej jakości wody i dostarczenia wody zdatnej do picia. Tylko komunikaty zamieszczone na oficjalnej stronie gminy i zakładu wodociągowego stanowią wiarygodną informację o aktualnym stanie jakości wody pitnej.

Przestrzegamy przed fałszywymi publikacjami, które podają nieprawdziwe informacje o nieprzydatności wody do picia ze względu na przekroczenie zawartości pierwiastka niklu.

Wszelkie doniesienia publiczne w tej sprawie stanowią przejaw nieodpowiedzialności osób rozpowszechniających te nieprawdziwe informacje, jak również naruszają obowiązujące prawo.

W związku z awarią oraz pracami naprawczymi na sieci magistralnej mogą wystąpić lokalne zabarwienia wody związane głównie z nadmiernym wytrącaniem żelaza (barwa żółta/ruda) na terenie całej gminy. W przypadku zauważenia zmienionej barwy prosimy o informację w celu przepłukania sieci w tym rejonie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie z24303826VWoda-gazowana.jpg