Działającego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce: nr XXII/203/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany nazwy i nadania nowego statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”

Ww. uchwałą nr XXII/203/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2012r. nadano jednocześnie nowy statut Zakładu, na podstawie, którego przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie:

 • Gospodarki Mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
 • Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
 • Utrzymanie czystości i porządku,
 • Targowisk i hal targowych.

Do zadań Zakładu należy przede wszystkim:

 • Prowadzenie inwestycji w zakresie budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • Konserwacja, remonty bieżące i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Prowadzenie inwestycji i remontów w nieruchomościach gminnych,
 • Zawieranie umów na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków, najem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawę przydomowych ogródków,
 • Sprawowanie zarządu wspólnot mieszkaniowych,
 • Świadczenie innych usług zleconych.

Zaopatrzenie w wodę obejmuje 24 miejscowości gminy Sobótka; łącznie 5190 odbiorców. Podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną na terenie Gminy Sobótka jest ujęcie wody zlokalizowane w Świątnikach (wodociąg Świątniki – Sobótka), z którego zaopatruje się ok 99 % ogółu mieszkańców (wg ilości sprzedanej wody).

Drugim źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie Sulistrowiczek (wodociąg Sulistrowiczki) jest niewielkie ujęcie wody w, Sulistrowiczkach, które zaspokaja ok. 1% mieszkańców zapotrzebowania na wodę (wg ilości sprzedanej wody).

W związku z modernizacją stacji uzdatniania wody Świątniki, budową stacji uzdatniania wody Sulistrowiczki oraz budową wodociągu, Księginice – Sulistrowice, które miały miejsce dzięki pozyskanym środkom unijnym, poprawiła się jakość wody jak i zwiększyło się ciśnienie wody w obrębie miejscowości: Sulistrowice, Sulistrowiczki, Przemiłów. Wykonany wodociąg Księginice – Sulistrowice połączył ujęcia wody w Świątnikach z ujęciem wody w Sulistrowiczkach. Przyczyniło się to do znacznej poprawy parametrów użytkowych wody dla mieszkańców miejscowości – Sulistrowiczek i Sulistrowic. Wybudowana Stacja Uzdatniania Wody w Sulistrowiczkach zapewnia pełne wykorzystanie zasobów wody ujęć w rejonie Sulistrowiczek (możliwość magazynowania wody).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” utrzymuje i eksploatuje sieci wodociągowe (magistralne i rozdzielcze o średnicy od 63 do 400 mm) o łącznej długości ok. 156 km wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

W skład wodociągów w gminie Sobótka wchodzą obiekty towarzyszące m in.:

 • Stacje uzdatniania wody – 2 szt. (Świątniki i Sulistrowiczki),
 • Ujęcie wody w Świątnikach – czynne są 4 studnie głębinowe
 • Studnie drenażowe i źródła w Sulistrowiczkach – czynne 5 szt.,
 • Zbiorniki wodne o pojemności 9 m3; 25 m3, 100 m3; 110 m3; 400 m3; 750 m3 1000 m3
 • Hydrofornie i przepompownie wody – 5 szt.,
 • Hydranty ppoż. – 525 szt.,
 • Przyłącza wodociągowe do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania– 3374 szt. (w tym Sobótce 1354 szt.).

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” z siedzibą w Sobótce zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej, sanitarnej oraz obiektów oczyszczalni ścieków BOS- 2500 w Sobótce i BOS-200 w Sulistrowicach.

Do oczyszczalni SUPERBOS – 2500 o przepustowości (2500 m3/d) odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości (Sobótka miasto, Sobótka Zachodnia, Rogów Sobócki, Garncarsko).

Sieć kanalizacyjna (sanitarna i ogólnospławna) w Mieście i Gminie Sobótka, o łącznej długości 58,88 km i średnicach rurociągów betonowych i kamionkowych (Ø200 – 800 mm), jest w przewadze kanalizacją ogólnospławną tzn. oprócz ścieków sanitarnych (bytowych) odprowadzane są również ścieki opadowe i roztopowe z utwardzonych placów, ulic i rowów ściekowych (otwartych). Ilość wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji ogólnospławnej oszacowano na (ok. 30%) ogólnej ścieków sanitarnych (tj. ok. 200 – 400 m3/d).Ilość wód opadowych oszacowano na podstawie obliczeń analitycznych tj. współczynników spływu powierzchniowego, nachylenia terenu i szaty roślinnej. Do sieci ogólnospławnej i sanitarnej podłączonych jest w Sobótce 1184 przyłączy kanalizacyjnych.

Ścieki sanitarne z miejscowości Rogów Sobócki odbierane są siecią kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø200 oraz odprowadzane do oczyszczalni BOS – 2500 w Sobótce systemem ciśnieniowym, przy użyciu rurociągów PVC Ø 90.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Rogów Sobócki wynosi 9,7 km, w tym pracujących pięć przepompowni ścieków, zlokalizowane w przewadze na gruntach prywatnych. Do sieci głównej (grawitacyjnej Ø 200 w Rogowie Sobóckim) podłączone są przyłącza (Ø 160 – 200) w ilości 194 szt.

 

Do oczyszczalni BOS – 200 w Sulistrowicach o przepustowości do 200 m3/d odprowadzane są ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowiczki i Sulistrowice.

Ścieki sanitarne z miejscowości Sulistrowic z budynków mieszkalnych i letniskowych odbierane są siecią kanalizacyjną grawitacyjną PVC Ø 200 oraz odprowadzane przy wykorzystaniu sieci rurociągów ciśnieniowych PVC Ø 110 o łącznej długości 2,95 km oraz jednej czynnej przepompowni ścieków.

Ilość przyłączy kanalizacyjnych w Sulistrowicach wynosi 162 szt. o łącznej długości ok. 2,5 km.

Sieć kanalizacyjna w Sulistrowiczkach odbierająca ścieki z budynków mieszkalnych stałych i letniskowych o łącznej długości 12,01 km jest w całości siecią grawitacyjną wykonaną z rurociągów PVC o średnicach (Ø 200 – 300).

Do sieci kanalizacyjnej w Sulistrowiczkach podłączonych jest 246 przyłączy (razem domami letniskowymi)