• Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – Dz. U. nr 115, poz. 1229 z póź. zm.
 • Ustawa – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. pozycja 139).
 • Rozporządzenie taryfowe – Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 127, poz. 886 ze zmianami z 2016 r. Dz. U. Poz. 1301).
 • Rozporządzenie przemysłowe – Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 964).
 • Rozporządzenie w sprawie jakości wody – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 listopada 2015 r. Dz. U. Poz. 1989 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. – w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. – Dz. U. Nr 204, poz. 1728
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Dz. U. Nr 203, poz. 1718
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. – w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach- Dz. U. Nr 183, poz. 1530.
 • Rozporządzenie w sprawie przeciętnych norm zużycia wody – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2000 r., Nr 8, poz. 70).
 • Regulamin – Uchwała Rady Miejskiej w Sobótce – Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Sobótka ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 2366
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. – w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz.U. 2004 Nr 168 poz. 1763
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska – Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2758
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 grudnia 2001 r w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – Dz. U. nr 146 poz. 1640
  POZOSTAŁE
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach – tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 243, poz. 2441.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli – Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz. 653.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – Dz. U. Nr 77, poz. 730.