Wyniki opracowano na podstawie badań laboratoriów Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, Laboratorium
Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach oraz Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie,
wykonywanych przez ZWiK w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody.
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu:
woda dostarczana w gminie Sobótka odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi