Dyrektor Zakładu GoSpodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ŚLĘŻA”

ogłasza nabór na wolne stanowisko Starszy majster budowy

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 2.  Niezbędne kwalifikacje kandydata
 3. posiada obywatelstwo polskie,
 4. posiada wykształcenie średnie z tytułem mistrza lub wyższe,
 5. minimalny staż pracy 5 lat,
 6. znajomość przepisów dotyczących poszczególnych etapów budowlanych i procesów inwestycyjnych,
 7. znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawa, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych,
 8. znajomość obsługi pakietu MS Office,
 9. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 11. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 12. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • Kwalifikacje dodatkowe:umiejętność pracy w zespole,skrupulatność i komunikatywność,,wysoka kultura osobista, obowiązkowość,bardzo dobra organizacji czasu pracy,umiejętność pracy pod presją czasu,odporność na stres,mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych w pełnym zakresie oraz przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
 1. Zakres wykonywanych zadań:

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Nadzór nad pracami związanymi z remontem, budową sieci oraz przyłączy wodociągowych
  i kanalizacyjnych.
 • Odpowiedzialność i nadzór nad podległymi pracownikami działu kanalizacji i wodociągów.
 • Udział w odbiorach robót zleconych i inwestycyjnych sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
 • Odpowiedzialność za sporządzanie protokołów odbioru technicznego przyłączy wodociągowych
  i urządzeń wodociągowych ora sieci kanalizacyjnych i urządzeń kanalizacyjnych.
 • prowadzenie kontroli zbiorników bezodpływowych instalacji ściekowo-kanalizacyjnych.
 • Sporządzanie dokumentacji  powykonawczej wykonanych robót zleconych.
 • Dokonywanie zakupów towarów i usług oraz realizację robót budowlanych zgodnie z Ustawą
  o zamówieniach publicznych.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” informuje, że w miesiącu sierpniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

IV.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • Kwestionariusz osobowy – zgodnie z załączonym wzorem;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy /referencje/ zaświadczania o zatrudnieniu/ inne dokumenty zawierające okres zatrudnienia);
 • Kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem, zgodnie z załączonym wzorem;
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem, zgodnie z załączonym wzorem;
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności na stanowisku – zgodnie
  z załączonym wzorem;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Oświadczenie o zapoznaniu się ze szczegółową informacją o przetwarzaniu danych osobowych;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, na koszt własny kandydata.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej osobiście w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” ul. Czysta 7, 55-050 Sobótka, Budynek A pok. Nr 5-6 lub
za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisk  „Starszy majster budowy” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16  września 2022 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Zakładu).

Do następnego etapu naboru zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ślęża” w budynku A przy
ul. Czystej 7 w Sobótce.

Sobótka, dnia 02-09-2022 r.